התוכנה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, מהווה מהפכה במיסוי מכירת דירת מגורים מזכה ובמסגרת התיקונים בהוראות החוק שתחולתן הנה מתאריך 1 בינואר 2014, נקבעו הוראות מיוחדות שיחולו בתקופת המעבר שתחילתה בתאריך 1 בינואר 2014 וסיומה בתאריך 31 בדצמבר 2017.

בשל מורכבות הוראות החוק בתקופת המעבר ובמטרה לסייע למוכרי דירות מגורים וליועציהם בבדיקת הזכאות לפטורים, מלאים או חלקיים, ובחישוב מס השבח שיחול בשל השבח החייב הנובע ממכירת דירת המגורים, פיתחה החברה תוכנה הכוללת את המרכיבים הבאים:

  א. חישוב השבח, לרבות בעסקאות בהן התמורה כוללת תמורה עבור זכויות בניה נוספות.
  ב. חישוב נפרד של השבח הראלי הנובע ממכירת דירת המגורים והשבח הראלי הנובע מזכויות הבנייה הנוספות, כולל אפשרות לייחס
   לזכויות הבניה הנוספות הוצאות השבחה ספציפיות (היטל השבחה וכו').
  ג. חישוב השבח (ראלי, אינפלציוני חייב ואינפלציוני פטור) על פי הוראות סעיפים 49 ב(2) ו- 49 ב(5).
  ד. חישוב השבח הראלי הפטור על פי הוראות סעיף 48 א' (ב2).
  ה. חישוב השבח הראלי החייב על פי הוראות סעיף 48 א (ב2) והשבח החייב במס לינארי מלא בעסקאות שלא חלות עליהן הוראות
    סעיפים 49 ב' או 48 א'(ב2).
  ו. חישוב סכום אינפלציוני חייב וסכום אינפלציוני פטור.
  ז. חישוב חבות המס במכירת דירת מגורים מזכה על ידי תושב חוץ.
  ח. חישוב המס במכירת דירת "ירושה" ודירה שנתקבלה במתנה לפני מועד התחילה (1.8.2013) ואחריו.
  ט. חישוב "סיכון המס בעסקה" סכום המס בחישוב "מלא" ללא פטורים.
  י.  חישוב ההנחה (10% או 20%, בהתאם למועד הרכישה) לדירות שמועד רכישתן בתקופה מתאריך 7.11.2001 ועד 31.12.2003.
  יא.  קיזוז הפסדי הון והפסדים עסקיים וביצוע פריסה של השבח עד 4 שנות מס.
  יב.  הפקת שומות עצמיות בגין מרכיב השבח החייב במס מלא ומרכיב השבח החייב במס על פי החישוב הלינארי.

התוכנה מציגה התרעות במקרים בהם בתקופת המעבר, קיימות הוראות מיוחדות על פיהן ניתן למוכר פטור מותנה או שיש לבצע בחינה של מכירת דירות על ידי נותן המתנה.

התוכנה מאפשרת להדפיס, בגמר החישוב, את כל הפרטים שהוזנו במסכי הקלט של התוכנה ואת תוצאות החישוב וכמו כן היא מאפשרת למשתמש לשמור את פרטי העסקה בספריה הנבחרת על ידו על המחשב האישי שלו, לצורך אחזור העסקה במועד מאוחר יותר.

התוכנה איננה נותנת מענה לעסקאות של מכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה חלופית בגינן קיים פטור מיוחד חד פעמי (סעיף 49 ה').

לקריאה על ההבדל בין תוכנת קל שבח לבין סימולטור מס שבח ומחשבון מס שבח לחץ כאן.

אודותנו

ש.ר.פ.ל שירותי יעוץ בע"מ (להלן – "החברה") ורו"ח שלמה פלדמן הנמנה על מנהליה, עוסקים מזה שנים רבות במתן שירותי יעוץ בתחום העסקי. השירותים כוללים, בין היתר, ניהול מערכי שכר, מיסוי יחידים וחברות, ומיסוי מקרקעין.

השירותים בתחום מיסוי המקרקעין כוללים סיוע לעורכי דין בבחינת השלכות מיסוי מקרקעין בעסקאות מורכבות, עריכת שומות עצמיות למס שבח וסיוע בהליכי השגה על שומות מקרקעין.

כמו כן עוסק רו"ח שלמה פלדמן בביצוע בדיקות נאותות של עסקאות מקרקעין המתבצעות על ידי אחד מגופי ההשקעה הגדולים בישראל בתחום המקרקעין.