נא לשים לב להערות והסברים "בחלון" הנפתח בעת "הצבעה" על שדות התשובות/הנתונים.

יום המכירה:
מספר השלבים בקבלת בעלות על הנכס:
האם המוכר הנו תושב ישראל:
כן לא
האם הנכס הנמכר רשום על שמם של שני בני זוג: כן לא
בני הזוג רשאים לערוך בנפרד את חישוב השבח וחישוב מס השבח בגין חלקם בתמורה ממכירת הנכס (להלן – "חישוב נפרד"). לצורך ביצוע חישוב נפרד יש להזין בנפרד את חלקו של כל אחד מבני הזוג בתמורה, בעלות הרכישה, בניכויים ובפחת ולציין במסך "פרטי הדירה הנמכרת" את שיעור זכויות המוכר בנכס הנמכר.
האם הנכס הנמכר הינו דירת מגורים מזכה?
כן לא
  האם המוכר הינו חברה?
כן לא
מספר דירות בבעלות המוכר בתאריך 1.1.2014:
מספר דירות בבעלות המוכר במועד המכירה:
האם הדירה הנמכרת הנה דירה שבשל רכישתה נתן לדירה אחרת פטור ממס בחילוף זכויות בדירת מגורים על פי סעיף 49 יב', או על פי סעיף 49 לג 1 ו' (1) (2) לחוק מיסוי מקרקעין ?
כן לא
האם הדירה הנמכרת הנה דירה שהמוכר נהנה בגינה מהטבות לפי החוק לעידוד השקעות הון ?
כן לא
האם הדירה הנמכרת או הקרקע עליה נבנתה התקבלה על ידי המוכר עקב פירוק איגוד בפטור לפי סעיף 71 לחוק?
כן לא
האם המוכר בצע בעבר מכירת דירת מגורים בפטור לפי סעיף 49 ב (1) או לפי הוראת השעה ?
כן לא
  יום המכירה:
האם המוכר בצע בעבר מכירת דירת מגורים בפטור לפי סעיף 49 ב (2) ?
כן לא
  יום המכירה:
האם המכירה הנה לקרוב ?
כן לא