סעיף 49 ה'

בתאריך 31 בדצמבר 2017 הסתיימה תחולת הוראות המעבר לפי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין והחל מתאריך 1 בינואר 2018 רשאי אדם לפטור לפי סעיף 49 ב' (2) במועד בו נותרה בבעלותו דירת מגורים מזכה יחידה, ובכפוף להתקיימות התנאים הנוספים הקבועים בפרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין לגבי פטור במכירת דירת מגורים מזכה.

סעיף 49 ה' מעניק, בכפוף להתקיימות התנאים בסעיף, פטור חד פעמי, מלא או חלקי, במכירת דירת מגורים מזכה שאיננה "דירה יחידה", לאדם שבבעלותו 2 דירות מגורים מזכות והוא מוכר את שתיהן במטרה לרכוש דירת מגורים אחרת (להלן – "דירה חלופית"), שסכום עלותה הנו 75% לפחות משווי 2 הדירות הנמכרות.

מוכר כאמור יהיה זכאי לפטור מלא במכירת הדירה הראשונה הנמכרת אם שווי 2 הדירות יחד בשנת 2018 איננו עולה על סך של 2,004,000 ש"ח ולפטור חלקי אם שווי 2 הדירות יחד עולה על סך של 2,004,000 ש"ח אך איננו עולה על סך של 3,332,000 ש"ח.

התחשיב מיועד לבחון את סדר מכירת הדירות ולהציג את סכום מס השבח שיוטל במכירת הדירה הראשונה.

התחשיב איננו מהווה המלצה לביצוע עסקה ו/או תחשיב לצורך הגשת דיווח למיסוי מקרקעין ויש להתייעץ במומחה למיסוי מקרקעין לפני ביצוע כל פעולה בגינה מוטל מס שבח.