הוראות הפעלה תוכנת קל שבח

כללי

 1. 1. התוכנה מיועדת לשימוש בכלל הדפדפנים, אך מומלץ להשתמש בדפדפן "פיירפוקס" או "כרום", לחץ להורדת דפדפן פיירפוקס
 2. 2. השימוש בתוכנה הנו בתשלום בלבד ולצורך כך יש לרכוש בגמר ההרשמה זכות שימוש בתוכנה על פי מסלולי השימוש המפורטים בתפריט "רכישת מנוי".
 3. 3. תוכנה זו מיועדת לשימוש בעסקאות של מכירת דירת מגורים מזכה שמועד מכירתה הנו מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017 (להלן – "תקופה המעבר") . אין לעשות שימוש בתוכנה זו לצורך מכירת דירת מגורים שיום מכירתה הנו לפני או אחרי תקופת המעבר.
 4. 4. תוכנה זו מיועדת לשמש כלי עזר לאנשי מקצוע בתחום המקרקעין (עורכי דין, שמאי מקרקעין, רואי חשבון), הבקיאים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין (להלן – "החוק") בכלל ובהוראות תיקון 76 לחוק בפרט. אין להסתמך על החישובים הנערכים באמצעות תוכנה זו לצורך מתן יעוץ ו/או לצורך הגשת דיווחים לרשות המסים על עסקאות של מכירת דירת מגורים מזכה ויש להסתמך על הוראות החוק ו/או להתייעץ עם מומחים בתחום מיסוי מקרקעין.
 5. 5. הנהלת אתר, מפתחי התוכנה או כל גורם אחר הקשור באתר זה לא יהיו אחראיים לכל נזק שיגרם למשתמש או לאחר בשל השימוש בתוכנה זו או בשל שימוש בתוצאות המופקות באמצעות שימוש בתוכנה.
 6. 6. התוכנה כוללת חישוב של השבח ומס השבח בעסקאות של מכירת דירת מגורים מזכה.

קליטת נתונים

 1. 1. יש לקרוא בקפדנות את השאלות במסכי הקלט ולהקפיד למלא את התשובות לכל השאלות במסכי הקלט בהתאם לנתוני המוכר או הדירה הנמכרת. הזנת נתונים שאינם נכונים תגרום לקבלת תוצאה שגויה לגבי הפטורים להם זכאי המוכר וכתוצאה מכך יערך חישוב שגוי של מס השבח החל על המכירה.
 2. 2. הזנת תאריכים הנה במבנה DD/MM/YYYY והזנת סכומים הנה ב- שקלים חדשים בלבד.
 3. 3. את הסכומים יש להזין בשקלים "שלמים" ללא אגרות, למעט בשדה עלות רכישה ובשדה הוצאות רכישה נוספות, בהם ניתן להזין סכום הכולל אגורות.
 4. 4. תאריך גמר הבנייה במסך פרטי המכירה נועד לעסקאות בהן נרכשת קרקע עליה מקומת דירת מגורים. לפיכך, לצורך בחינת הוראות החוק המתייחסות לדירת מגורים יילקח בחשבון המועד המאוחר בין יום הרכישה ובין תאריך גמר הבנייה.
 5. 5. לצורך חישוב "יתרת עלות מתואמת" יתואמו הוצאות בנייה ממועד גמר הבנייה ולא ממועד הרכישה.
 6. 6. במכירת דירת מגורים מזכה שחלק מהתמורה מיוחס לזכויות בניה נוספות, יש לרשום הסכום שיוחס לזכויות אלה בשדה המיועד לכך במסך "פרטי מכירה". למען הסר ספק "סכום תמורה" הנו הסכום הכולל שנתקבל עבור הדירה ועבור זכויות הבנייה הנוספות.
 7. 7. במכירת דירת מגורים מזכה שהתמורה בגינה כוללת תמורה עבור זכויות בניה נוספות , ייוחס חלק יחסי מיתרת העלות לזכויות אלה. במידה והמוכר נשא בהוצאות ספציפיות בגין זכויות הבנייה הנוספות, יש לרשום את הסכום עבור הוצאות אלה בנפרד בשדה המיועד לכך וסכום זה ייוחס במלואו לשבח הנובע מהתמורה עבור זכויות הבנייה הנוספות.
 8. 8. במידה וברשות המוכר נתונים לגבי סכום הפחת שיש לנקות מהעלות על פי הוראות החוק, יש לרשום אותן בשדה סכום הוצאות הפחת. במידה ונתון זה לא ידוע למוכר, ניתן להעזר בחישוב אוטומטי של התוכנה על ידי הזנת מספר חודשי ההשכרה כמפורט בהסברים בשדה זה.
 9. 9. במכירת דירה שנתקבלה במתנה לאחר תאריך 1.8.2013 נדרש המשתמש להזין נתונים לגבי מכירות שבוצעו על ידי נותן המתנה ולא על ידי המוכר. יש להקפיד על קבלת המידע הנדרש מנותן המתנה לצורך הזנת הפרטים הנדרשים .

חישובים

 1. 1. חישוב עלות הרכישה המתואמת לתאריך 31.12.1993 (במידה ותאריך הרכישה קודם למועד זה) וליום המכירה הנו על פי המדד הידוע בתאריך הנקוב. במידה ומועד המכירה מאוחר ממועד עריכת החישוב, יתבצע החישוב על פי המדד האחרון שפורסם ליום החישוב.
 2. 2. לחיצה על לחצן "חישוב סיכון מס" במסך תוצאות החישוב, יציג את המס המלא בגין העסקה ללא זכאות לפטור לפי סעיפים 49 ו- 48, וללא החישוב הלינארי על פי הוראות סעיף 48 א (ב2) (1) (ב).
 3. 3. במכירת דירת מגורים מזכה שמועד רכישתה לפני 7.11.2001 ואשר מכירתה, כולה או חלקה, חייבת במס בשיעור מלא, חל על השבח שמיוחס לתקופה לפני 7.11.2001 מס על פי שיעור המס השולי המרבי. במסך חישוב המס ניתנת למשתמש האפשרות לשנות את שיעור המס השולי של המוכר על פי המידע שברשותו. לאחר ביצוע "חישוב מחדש" מוצג מס השבח בגין העסקה על פי שיעור המס השולי שהוזן על ידי המשתמש, אך חישוב זה איננו נשמר ובעת הדפסת נתוני העסקה יוצג מס השבח הכולל בהתחשב בשיעור המס השולי המרבי.

מעבר בין מסכים

 1. 1. כדי לעבור ממסך למסך יש ללחוץ על הלחצן בתחתית מסך הקלט בצד ימין ("המשך" או "חשב").
 2. 2. ניתן לחזור אחורה במסכי הקלט על ידי לחיצה על הלחצן בתחתית המסך בצג שמאל "חזור".
 3. 3. לחיצה על לחצן "חזור" במסכי החישוב יחזיר את המשתמש למסך "פרטי המכירה".
 4. 4. לחיצה על לחצן "תוכנה" בכותרת בכל מסך, תחזיר את המשתמש למסך הקלט הראשון "נתונים בסיסיים".
 5. 5. ניתן להגיע למסך "הוראות הפעלה" במהלך קליטת נתונים בתוכנה ולחיצה על לחצן "חזור" תשיב את המשתמש למסך האחרון לפני המעבר למסך זה.

הדפסה

בסיום חישוב מס השבח והצגתו במסך התוצאות ניתנת למשתמש האפשרות להדפיס את פרטי העסקה, סכום השבח על מרכיביו, סכומי הפטור וסכום מס השבח.

טיפול בתקלות:

צוות האתר יעשה את המירב על מנת לפתור באופן יעיל ומהיר את התקלות ולעדכן בכך את כל משתמשי התוכנה. במקרה של תקלה, ניתן לפנות לצוות האתר בכתובת support@dirat-megurim,.co.il או דרך באתר  צור קשר. ש לכלול את פרטי העסקה שהוזנה ואת פרטי התקלה על מנת שברשות צוות האתר יהיו מירב הפרטים לצורך איתור התקלה ותיקונה.