תוכנת קל שבח לא עוד סימולטור או מחשבון מס שבח

תוכנת קל שבח שפותחה בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין נועדה לתת מענה לקושי בישום הוראות התיקון. עד לפיתוח תוכנת קל שבח ניתן מענה לחישוב השבח בלבד וזאת באמצעות מחשבון מס שבח או סימולטר מס שבח ששווקו על ידי גופים שונים, במקביל למחשבון מס שבח הקיים באתר האינטרנט של רשות המסים.

תוכנת קל שבח מתמודדת לראשונה עם הצורך של היועץ המקצועי – עורך דין, רואה חשבון ושמאי המקרקעין, לבחון ולהחליט אילו סעיפי חוק חלים על מוכר דירת מגורים מזכה והאם מתקיימים במכירה הוראות המעבר שנקבעו למכירות בשנים 2014-2017.

כאשר המשתמש מבקש לבחון את מעמדו של המוכר לצורך הזכאות לפטור ממס על השבח במכירת דירת מגורים, עליו לבצע בדיקה של עשרות תנאים מקדמיים. סימולטור מס שבח ו/או מחשבון מס שבח המשווקים על ידי גופים אחרים אינם בוחנים את קיום התנאים ובפועל מבצעים פעולות חישוב בלבד.

תוכנת קל שבח כוללת מסכי קלט דינמיים בהם מתבצעת בחינה של התנאים לצורך קביעת זכאותו של המוכר לפטורים ממס שבח ובמקרים מסוימים בהם קיומו של תנאי מסוים מצריך בחינה של תנאי חדש אחר, נוסף למסך הקלט התנאי החדש.

כדי להקל על המשתמש קיים בתוכנה תזרים זרימה ממסך למסך כאשר מסכים הכוללים בחינת תנאים שאינם נדרשים לצורך בחינת העסקה, אינם מוצגים כלל.

תוכנת קל שבח, בשונה ממחשבון מס שבח ומסימולטור מס שבח, בוחרת את מסלול המס ומהווה כלי לתכנון מס המאפשר למשתמש לבחון את תוצאת המס הנובעת משינוי אחד התנאים המתייחסים לעסקה.

תוכנת קל שבח מאפשרת למשתמש לבחון את התאמת מסלול המס החל על העסקה על פי דעתו המקצועית, למסלול המתחייב מהוראות החוק וזאת בשונה מסימולטור מס שבח או ממחשבון מס שבח אשר איננו מהווה כלי בדיקה לנכונות מסלול המס אלא כלי לחישוב המס על פי המסלול שנבחר על ידי המשתמש.