פטור ממס שבח

לאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה על פיו בוטל הפטור ממס על הכנסות משוק ההון נותרו הסעיפים בחוק מיסוי מקרקעין המעניקים פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים מזכה "המסלול" היחיד ליצירת רווחים שאינם מחויבים במס.

עד לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין הועלו מספר הצעות לביטול/הגבלת פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים אך ההצעות לא "הבשילו" לכדי תיקון חקיקה.

הוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין לא בטלו לחלוטין את הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה אך הגבילו אותו כמפורט להלן:

  1. 1. פטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים מזכה יחידה.
  2. 2. פטור ממס שבח חלקי שיחול בעת מכירת דירת מגורים מזכה שאיננה דירת מגורים יחידה לגבי השבח הראלי שנצבר עד לתאריך 31.12.2013 – מועד תחולת הוראות תיקון 76.
  3. 3. פטור ממס שבח במכירת "דירת ירושה" שמתקיימות לגביה הוראות סעיף 49 ב (5).
  4. 4. פטור ממס שבח המוענק באופן חד פעמי לפי סעיף 49 ה.

בתקופת המעבר מתאריך 1.1.2014 ועד לתאריך 31.12.2017 יחול פטור ממס שבח ראלי שנצבר עד לתאריך 31.12.2013 כאמור בסעיף 48 א (ב2), רק לגבי לא יותר מ-2 דירות מגורים מזכות. לאחר תאריך 1.1.2018 תחול הוראה זו לגבי כל דירות המגורים שימכרו על ידי יחיד שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת, שלא במסגרת פעילות עסקית.

משמעות התיקון הנה שפטור ממס שבח לבעל יותר מדירת מגורים אחת יפחת ככל שמועד המכירה יהיה "רחוק" מיום המעבר – 1.1.2014, כמו כן פטור ממס שבח על פי הוראות סעיף 48 א (ב2) לא יחול לגבי מכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה לאחר תאריך 1.1.2014 מאחר וכל השבח נוצר לאחר "יום המעבר". לגבי דירה זו יחול פטור ממס שבח רק כאשר הדירה הנה "דירה יחידה".