תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר קל שבח (להלן - "האתר"), מבית ש.ר.פ.ל שירותי יעוץ בע"מ (להלן - "החברה"). החברה מעמידה לרשות הציבור תוכנה לחישוב החבות במס על השבח במכירת מקרקעין (להלן - "התוכנה"), בהתאם להוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 ("חוק מיסוי מקרקעין" או "החוק"). השימוש בתוכנה כרוך בתשלום, כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת. שימו לב! השימוש באתר ובתוכנה כפוף לאמור בתנאי השימוש שלהלן ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. תוכנה זו מיועדת לשימוש בכל הדפדפנים, אך מומלץ לגלוש באתר בדפדפנים "פיירפוקס" ו- "כרום".

1. זכות השימוש

 1. 1.1 השימוש בתוכנה מותנה בתשלום בגין שימוש חד פעמי או בגין רכישת מנוי. המשתמש בתוכנה, בין אם באופן חד פעמי ובין אם כמנוי, ייקרא להלן: "המשתמש".
 2. 1.2. השימוש בתוכנה ו/או רכישת מנוי מותנים בקבלת הרשאה וסיסמת כניסה מאת החברה ומוגבלים למספר שימושים ולתקופת המנוי, לפי העניין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע בכל עת, לגבי השירותים המוצעים באתר או כל חלק מהם, האם יוצעו בתשלום, בלא תמורה או בתשלום חלקי או מופחת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שיהיה מפעם לפעם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר דמי השימוש בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. ככלל, החברה אינה מאשרת ביטול עסקאות וכן אינה מאפשרת השבת תשלום למשתמש, למעט אם נקבע אחרת על פי כל דין.
 3. 1.3. זכות השימוש הניתנת למשתמש על פי תנאי שימוש אלה, היא אך ורק לצורך שימוש בתוכנה בהתאם להוראות ההפעלה המפורטות באתר, כפי שיתעדכנו מפעם לפעם. השימוש בתוכנה מותנה באישור המשתמש כי קרא והבין את הוראות ההפעלה, וכי הוא מתחייב לפעול בהתאם להן.
 4. 1.4. הרשאת השימוש וסיסמת הכניסה הינן אישיות והמשתמש אינו רשאי להעבירן לאחר ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה. ארגון הרוכש מנוי לשימוש בתוכנה רשאי לעשות שימוש בתוכנה, בהתאם לתנאי המנוי, אך ורק באמצעות עובדיו, ואינו רשאי להעבירו לכל אדם או ארגון אחר.
 5. 1.5. החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרה שעל פי המידע שבידה המשתמש הפר כל חוק או את תנאי שימוש אלה ו/או אם הפריע המשתמש לפעילותו התקינה של האתר, לרבות בכל אחד מן המקרים הבאים:
 1. 1.5.1. אם בעת ההרשמה מסר המשתמש פרטים שגויים;
 2. 1.5.2. אם פעל המשתמש שלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או לא מילא את הוראות ההפעלה של התוכנה;
 3. 1.5.3. אם המשתמש התיר לצדדים שלישיים לעשות שימוש במנוי שרכש;
 4. 1.5.4. אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;
 5. 1.5.5. אם המשתמש השתמש באתר לשם ביצוע או ניסיון לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 6. 1.5.6. אם עשה המשתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להשתמש בתוכנה בכל דרך שהיא.
 1. 1.6. המידע המופק באמצעות התוכנה נועד לשימוש אישי בלבד (לרבות שימוש מקצועי), והמשתמש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי במידע כאמור ואינו רשאי להפיץ, למסור או לפרסם מידע זה או כל חלק ממנו. על אף האמור לעיל, מובהר כי מסירת מידע לאדם שהוא צד לעסקת מכר מקרקעין, אשר פנה אל המשתמש לצורך קבלת ייעוץ מקצועי, אינה מהווה הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. 1.7. יובהר, כי תנאי השימוש חלים על כלל המשתמשים באתר ובתוכנה, לרבות על ציבור המשתמשים בשירותים המוצעים ללא תשלום, ככל שיהיו כאלה.
 3. 1.8. המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתוכנה מיד לאחר השלמת הליך התשלום באתר עבור מסלול השימוש שנרכש על ידו. משך השימוש בתוכנה יהיה בהתאם לתנאים המפורטים לגבי מסלול השימוש הנרכש.

2. זכויות קניין רוחני

 1. 2.1. האתר, התוכנה, הדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המופיע בו או הגלום בו (להלן: "התוכן"), הינם רכושה הבלעדי של החברה ובבעלותה והם מוגנים באמצעות דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין רלבנטי אחר, לרבות, מבלי למצות, הבעלות בזכויות יוצרים ובסודות מסחריים. למען הסר ספק, האמור לעיל יחול, מבלי למצות, על הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, עיצוב האתר, מלל, צורת עיצוב ועימוד התמליל, איורים, גרפיקה, צליל, קבצי קול ו/או חוזי, יישומי תוכנה, שיטות, תהליכים, יצירות, תכנים, מפרטים, הוראות ההפעלה, נתונים טכניים, אלגוריתמים, קוד בינארי, קוד מקור, תגליות, חידושים, המצאות, מסמכים (לרבות קבצים, רשומות וכיו"ב), נוסחאות, טכנולוגיה, ידע, מידע, סודות מסחריים, בקשות לרישום אלו מן הזכויות המנויות לעיל, וכל זכות מקבילה אחרת.
 2. 2.2. רכישת מנוי ו/או כל זכות שימוש אחרת באתר, בתשלום או שלא בתשלום, מהווה הרשאה בלבד להשתמש באתר בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, והם אינם מקנים למשתמש כל זכות נוספת באתר ובתוכנה. הבעלות באתר ובתוכן, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, ייוותרו בכל עת בבעלותה הבלעדית של החברה.
 3. 2.3. אין להפיץ, להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להם, בכל אמצעי, דרך או מדיום שהם, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת החברה. כמו כן, אין להעתיק, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, או לבצע כל פעולה אחרת באתר, בתוכנה או בכל תוכן שהוא הכלול או הגלום בהם (למען שימוש בהם כמפורט בתנאי שימוש אלה), ובכל מידע הקשור בכל חלק מהם ללא אישור החברה בכתב ומראש.
 4. 2.4. סימני המסחר המופיעים באתר, לרבות הלוגו של האתר ושל החברה ושמם של האתר ושל החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה, בין אם נרשמו כסימני מסחר ובין אם לאו. לא תיעשה על ידי המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר המופיעים באתר.

3. הגבלת אחריות

 1. 3.1. האתר בכללותו, לרבות התוכנה והמידע המופק באמצעותו, מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS), ללא התחייבות כלשהי מצד החברה. החברה לא תישא בכל אחריות להתאמת האתר, התוכנה או המידע המופק באמצעותו לצרכי המשתמש, ואינה מתחייבת כי האתר, המידע הכלול בו או השימוש בתוכנה, עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש.
 1. 3.1.1.החברה עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ושל התכנים או לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל - מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות, באי-נוחות וכיוצ"ב. לא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את מתן השירותים בו, כולם או חלקם. ככל שהחברה לא מסרה הודעה למנויים, זמן סביר מראש, בדבר הפסקת פעילות האתר, היא תחזיר למנויים את דמי השימוש היחסיים בגין תקופת השימוש בתוכנה שלא נוצלו על ידי המשתמש עד מועד הפסקת פעילות האתר.
 1. 3.2. התוצאות ו/או פלטי החישוב המופקים באמצעות התוכנה מתוכננים לבטא את יישומן של הוראות מסוימות בחוק מיסוי מקרקעין, על פי נתונים המוזנים על ידי המשתמש לתוכנה. האתר והמידע המופיע בו, לרבות תוצאות ו/או פלטי חישוב כאמור המופקים באמצעות התוכנה, אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, לייעוץ בתחום המסים, בתחום המקרקעין או בכל תחום מקצועי אחר.
 2. 3.3. אין לעשות שימוש בתוכנה ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע המופק באמצעותו. בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב או המידע המתקבל באמצעות התוכנה לבין האמור בחוק - האמור בחוק יגבר. אין לראות בתוצאות החישוב ו/או בפלטים המופקים בידי המשתמש באמצעות התוכנה כמבוססים על פרשנות מוסמכת של הוראות החוק ו/או כמשקפים את עמדת רשויות המס.
 3. 3.4. כל העושה במידע המופק באמצעות התוכנה שימוש כלשהו, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית, לפיכך לא יוכל והוא מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה או עילת תביעה שעשויה להיות לו כלפי החברה או מי מטעמה, בין אם ידועות לו במועד השימוש ובין אם לאו, בקשר עם כל אובדן, נזק, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, אשר נגרמו כתוצאה מהשימוש בתוכנה או הסתמכות על המידע שהופק באמצעותו, לרבות, מבלי למצות, בקשר עם כדאיות עסקת מכר מקרקעין שהוא צד לה.
 4. 3.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שמקורו בהפרעות בפעולת התוכנה, לרבות בגין שיבושים, ניתוקים או תקלות שייגרמו לרשת האינטרנט או למרכיב תקשורת כלשהו לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורם בספקי שירות או בספקי מידע, או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע או ספקי השירות, לרבות נזקים לתוכנה, חומרה או ציוד תקשורת של המשתמש או מי מטעמו.
 5. 3.6. במידה ועל אף האמור לעיל, ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי החברה או מי מטעמה אחראים לנזקים שנגרמו למשתמש או לצד שלישי, מוסכם בזה כי החבות המרבית בגין השימוש באתר ובתוכנה תהא מוגבלת בכל מקרה לסכום אותו שילם בפועל המשתמש בגין השימוש בתוכנה שאליו מיוחס הנזק, ובכל מקרה, במידה המרבית המותרת בדין, לא תהא לחברה או למי מטעמה כל אחריות לנזקים תוצאתיים או עקיפים מכל מין וסוג. מובהר כי גם מסירת הודעה לחברה כי קיימת אפשרות לגרימת נזק מכל סוג שהוא לא תרחיב את אחריות החברה מעבר להשבה של הסכום ששולם בפועל עבור השירות הרלבנטי.

4. מדיניות פרטיות

 1. 4.1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת באתר כחלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם והכניסה לאתר ו/או השימוש בכל חלק ממנו מהווים את אישורך והסכמתך למדיניות הפרטיות העדכנית ביותר כפי שפורסמה באתר עד למועד השימוש.

5. יצירת קשר

 1. 5.1. ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני בכתובת support@dirat-megurim.co.il

6. דיוור ישיר

 1. 6.1. סימון בתיבת האישור שלמטה מהווה הסכמת המשתמש לכך שהחברה תפנה אל המשתמש מדי פעם, בעצמה, בדואר אלקטרוני או בדרכי תקשורת נוספות, ותספק למשתמש מידע בדבר שירותי האתר, לרבות מידע מקצועי.
 2. 6.2. עם מתן האישור הנ"ל, המשתמש מסכים במפורש לכך שכתובת הדוא"ל שנמסרה בעת ההרשמה לאתר תצורף לרשימת התפוצה של החברה, לצורך קבלת עדכונים, הודעות, וכל מידע רלבנטי נוסף.
 3. 6.3. החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש עדכונים ומידע כאמור גם לאחר הפסקת ההתקשרות וכל עוד לא ביקש המשתמש להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה של החברה.

7. חשבונית מס / קבלה דיגיטלית

 1. 7.1. עם רכישת המנוי תופק למשתמש חשבונית מס / קבלה דיגיטלית באמצעות המערכת ותישלח אליו לכתובת הדוא"ל שצוינה על ידו בעת ההרשמה.
 2. 7.2. במתן אישורו לתנאי שימוש אלה ו/או בשימוש על ידו בתוכנה, מסכים המשתמש לקבלת חשבונית מס / קבלה באמצעות הודעת דוא"ל.
 3. 7.3. המחיר למסלולי השימוש, כפי שייקבע, מעת לעת, על ידי החברה, מבוסס בין היתר גם על משלוח חשבונית מס / קבלה דיגיטלית באמצעות הודעת דוא"ל בעת התשלום. ככל שהמשתמש יזדקק להעתק של חשבונית מס / קבלה , אזי תהיה החברה רשאית לגבות מהמשתמש דמי טיפול, כפי שייקבעו על ידה מעת לעת.
 4. 7.4. באחריות המשתמש לוודא כי הפרטים האישיים שמסר בעת ההרשמה הינם מדויקים ולא תהיה לו כל טענה ככל שתחול טעות בכתובת הדוא"ל אותה הזין בעת ההרשמה ושבגינה לא הגיעה אליו חשבונית המס ו/או הקבלה.

8. שונות

 1. 8.1. תנאי שימוש אלה ופרשנותם יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו תהא נתונה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה.
 2. 8.2. אם מסיבה כלשהי, תנאי מתנאי שימוש אלה ייקבע כבלתי תקף או כבלתי אכיף, תוקפם ונפקותם של יתר תנאי שימוש אלה לא ייפגעו.
 3. 8.3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה, כאשר תחילת תוקפם של תנאי השימוש החדשים יהיה ממועד פרסומם באתר. אם יבוצעו בתנאי השימוש שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בדף הבית של האתר. אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

מדיניות פרטיות

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר קל שבח. להלן תפורט מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. היא כוללת, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.

1. מסירת פרטים אישיים

 1. 1.1. השימוש בתוכנה טעון הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, דוגמת שם, מען, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם שדות חובה. יצוין, כי לא חלה על המשתמש חובה על פי דין למסור את המידע האישי האמור, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בתוכנה. יובהר, כי השימוש בתוכנה מהווה הסכמה מפורשת של המשתמש למסירת המידע האישי, שכן כאמור - ללא מידע זה לא ניתן להשתמש בתוכנה. עם זאת, החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי האתר בלבד.
 2. 1.2. בנוסף, לצורך ביצוע חישוב חבות המס באמצעות התוכנה, יש להזין לתוכנה פרטים שונים הנוגעים לעסקת מכר המקרקעין והצדדים לה. למען הסר ספק, מובהר כי במסגרת מידע זה לא נכללים פרטים מזהים (כגון זהות הצדדים לעסקה, המען של הנכסים נשוא העסקה וכיוצא באלו), כי אם נתונים טכניים או עובדתיים בלבד הנדרשים לצורך החישוב, וכי פרטים אלו אינם נאגרים או מאוחזרים על ידי החברה או מי מטעמה, ולא ייעשה בהם כל שימוש מלבד חישוב המס המבוקש על ידי המשתמש.

2. השימוש במידע, שמירתו ומסירתו לצד שלישי

 1. 2.1. הפרטים שימסור המשתמש בעת הרישום לאתר יישמרו באופן מאובטח והחברה לא תמסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים. על אף האמור לעיל, בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש שלו בתוכנה, ללא קבלת רשות, אם פעולה זו חיונית לשם:
  1. 2.1.1. ציות לדרישות הדין או מילוי הוראות הליך משפטי או צו שיפוטי;
  2. 2.1.2. הגנה על הזכויות או הקניין של החברה ו/או של מי מטעמה;
  3. 2.1.3. אכיפת תנאי שימוש אלה, לרבות לעניין תשלום.
  1. 2.2. החברה נוקטת אמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור בסודיות את המידע המוזן למערכת על ידי המשתמש במסגרת השימוש בתוכנה. שימוש בנתונים המוזנים על ידי המשתמש כחלק מהליך חישוב חבות המס ייעשה אך ורק לצורך ביצוע החישובים עצמם, בדיקת תקינותם, ביצוע סימולציות, ולצורך שיפור האתר, והכל בכפוף לכל דין ולתנאי שימוש אלה. מידע זה לא יישמר על ידי החברה בגמר השימוש ולא יועבר על ידי החברה לצדדים שלישיים, גם אם אין במידע זה בכדי לזהות את המשתמש או את הצדדים לעסקת מכר המקרקעין - זולת אם העברת מידע כאמור נדרשת או מותרת לפי כל דין.
  2. 2.3. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע הנוגע, בין היתר, לנוהגי המשתמש, תדירות השימוש באתר ומידע נוסף כגון: נתוני מערכת ההפעלה, גרסת תוכנה, גרסת דפדפן וכיוצא באלו. החברה תשמור את המידע האמור במאגריה. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
  1. 2.3.1. כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים נוספים שתפתח החברה, ובמבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר;
  2. 2.3.2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר ולציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה באופן אישי את המשתמש;
  3. 2.3.3. ליצירת קשר בעת הצורך עם המשתמש;
  4. 2.3.4. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או איזה מהשירותים המוצעים בו.

  3. עוגיות ('Cookies')

  1. 3.1. החברה משתמשת ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן ייסגר ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בעוגיות חסוי, ומנהלי האתר נוקטים צעדי זהירות ואמצעים סבירים כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
  2. 3.2. אם המשתמש אינו רוצה לקבל עוגיות, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. לשם כך ניתן להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. מובהר עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בתוכנה ובחלק מהפעילויות או התכונות האחרות באתר.

  4. אבטחת מידע

  1. 4.1. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע, לפי שיקול דעתה. בעוד שמערכות ונהלים אלה עשויים לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.
  2. 4.2. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית ההצפנה SSL, כמקובל באתרים בהם מתבצעת סליקת כרטיסי אשראי. סליקת כרטיסי האשראי נעשית בזמן אמת ופרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים על ידי החברה. לצורך אבטחת המידע הקשור בסליקת כרטיסי האשראי, טופס סליקת האשראי עומד בתקן PCI DSS.
  3. 4.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המשתמש בשירותים המוצעים באתר קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון, כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכן הלאה, וזאת על-מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

  5. שינויים במדיניות הפרטיות

  1. 5.1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.