חדשות קל שבח


התוכנה מאפשרת הפקה אוטומטית של 2 טופסי שומה עצמית נפרדים בעסקאות בהן חלים במקביל הוראות סעיף 48 א (ב2) – "חישוב לינארי" והוראות סעיף 49 ז' – זכויות בניה נוספות. התוכנה מפיקה נספח לשומה העצמית הכולל פרוט הסכום המלא של ההוצאות בגינן נתבע חלק יחסי בשומה העצמית.
פיצול הוצאות הרכישה וההשבחה מתבצע באופן אוטומטי על ידי התוכנה לכל אחד מהדיווחים, תוך אפשרות לייחס הוצאות ספציפיות לזכויות הבניה הנוספות.
התוכנה כוללת אפשרות לתבוע הנחה ממס השבח על פי הוראות סעיף 48 (ד1) ולקזז הפסדי הון והפסדים עסקיים.
התוכנה כוללת אפשרות לחשב את "סיכון המס" בעסקה (סכום המס המלא ללא פטורים) לצורך חישוב הפיקדון בהסכם המכירה.
התוכנה מאפשרת הזנה של נקודות הזיכוי להן זכאי הנישום וביצוע פריסה של שבח המקרקעין לתקופת הבעלות בנכס, או 4 שנים (כולל שנת המכירה), הנמוך מבין השניים.
לצורך יעוץ מקצועי בתשלום על ידי רו"ח שלמה פלדמן, המנהל המקצועי של האתר, יש לשלוח הודעה במסך צור קשר.
תוכנת קל שבח מיועדת לשמש כלי עזר לעורכי דין, שמאי מקרקעין, רואי חשבון ואחרים, בישום הוראות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה ובחישוב מס השבח במכירת נכסים אחרים.

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, המהוה מהפכה במיסוי דירת מגורים מזכה, חלו שינויים מהותיים בהוראות החוק, לרבות זכאות המוכר לפטור ממס שבח, תקופות "צינון" בקבלת דירה במתנה, אופן חישוב המס בגין השבח וכו'. כמו כן נקבעו בתיקון הוראות מיוחדות בתקופת המעבר שהנה מתאריך 1.1.2014 ועד תאריך 31.12.2017.

התוכנה מאפשרת למשתמש להזין את פרטי המוכר (תושב/לא תושב, בעל דירה יחידה/ בעל מספר דירות וכו'), פרטי הדירה הנמכרת (דירה "רגילה"/דירת ירושה/ דירה שנתקבלה במתנה וכו') ופרטי מכירת דירה (תמורה/עלות/פחת וכו') והתוכנה מחשבת:

  1. * את הפטורים המגיעים למוכר לפי הסעיפים השונים (49 ב (2), 49 ב (5), 48 א (ב2), 49 ז וכו').
  2. * את סכומי השבח השונים (סכום אינפלציוני פטור, סכום אינפלציוני חייב ושבח ראלי חייב).
  3. * את מס השבח החל על המכירה.

התוכנה מאפשרת חישוב של הפטורים והמס בעסקאות "מורכבות", לרבות מכירת דירת מגורים עם זכויות בניה נוספות, עסקאות קומבינציה ועוד.

על לקוחות התוכנה נמנים, בין היתר:


אודי בריזאלי fbc_co
ג. בלנגה, איתני ושות' לשכת שמאי מקרקעין
מ. פורת ושות' לוי טילר ושות'