עדכונים למשתמשי קל שבח

20 בינואר 2017
עדכון מס' 20

עדכונים סכומים בתוכנה

רשות המסים פרסמה את הסכומים המעודכנים לשנת 2017. סכום תקרת התמורה הפטורה ממס לפי סעיף 49 א (א1) עודכן החל מתאריך 1.1.2017 לסך של 4,443,000 ש"ח (עד אותו מועד 4,456,000 ש"ח).

סכום תקרת הפטור על פי סעיף 49 ז' עודכן, החל מתאריך 16.1.2017 לסך של 2,136,400 ש"ח (עד אותו מועד 2,105,900 ש"ח).

הוראת ביצוע לעניין דירה יחידה של תושב חוץ
על פי הוראות סעיף 49 א (א) לחוק מיסוי מקרקעין על תושב חוץ (להלן – "המוכר") להמציא אישור משלטונות המס במדינת תושבותו כי אין לו דירה בבעלותו. מאחר ומלבד בלגיה ורוסיה אשר מנפיקות אישור כאמור , לא ניתן לקבל אישור על העדר דירת מגורים משלטונות המס במדינות אחרות, פרסמה רשות המסים הוראות לגבי מסמכים שעל המוכר שמדינת תושבותו איננה בלגיה ורוסיה להמציא, לצורך הוכחה כי אין בבעלותו דירה במדינת תושבותו.
  1. 1. המוכר צריך לשכנע כי אין בבעלותו דירה במדינת התושבות.
  2. 2. על המוכר להמציא הסכם שכירות ואישור מהרשות המקומית במדינת תושבותו המוכיחים כי הוא שוכר ולא בעלים של הדירה בה הוא מתגורר וכי הוא משלם כשוכר, מסים לרשות המקומית.
  3. 3. על המוכר להמציא דוחות מס ו/או אישור מרשות המסים במדינת התשובות המוכיחים כי אין לו הכנסות מהשכרת דירת מגורים בבעלותו. במידה ולמוכר הכנסות שכירות מנכס שאיננו דירת מגורים עליו להמציא תצהיר, ערוך לפי פקודת הראיות, כי הכנסות השכירות אינן נובעות מדירת מגורים.
  4. 4. על המוכר להמציא תצהיר ערוך לפי פקודת הראיות על פיו אין לו זכויות בדירת מגורים במדינת התושבות שלו.