עדכונים למשתמשי קל שבח

11 בפברואר 2018
עדכון מס' 22

ישום סעיף 49 ה'

בתאריך 31 בדצמבר 2017 הסתיימה תחולת הוראות המעבר לפי תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין והחל מתאריך 1 בינואר 2018 רשאי אדם לפטור ממס לפי סעיף 49 ב' (2) במועד בו נותרה בבעלותו דירת מגורים מזכה יחידה, ובכפוף להתקיימות התנאים הנוספים הקבועים בפרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין לגבי פטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה.

סעיף 49 ה' מעניק, בכפוף להתקיימות התנאים בסעיף, פטור חד פעמי ממס, מלא או חלקי, במכירת דירת מגורים מזכה שאיננה "דירה יחידה", לאדם שבבעלותו 2 דירות מגורים מזכות והוא מוכר את שתיהן במטרה לרכוש דירת מגורים אחרת (להלן – "דירה חלופית"), שסכום עלותה הנו 75% לפחות משווי 2 הדירות הנמכרות.

מוכר כאמור יהיה זכאי לפטור מלא ממס במכירת הדירה הראשונה הנמכרת אם שווי 2 הדירות יחד בשנת 2018 איננו עולה על סך של 2,004,000 ש"ח ולפטור חלקי ממס אם שווי 2 הדירות יחד עולה על סך של 2,004,000 ש"ח אך איננו עולה על סך של 3,332,000 ש"ח.

במסגרת שרות למנויי תוכנת קל שבח הוספנו לשונית בשורת התפריטים סעיף 49 ה' המאפשרת הזנת נתונים לגבי 2 דירות בבעלות המוכר וקבלת תוצאות לגבי האפשרויות במכירת הדירות בשילוב של מסלול מס מוטב ופטור ממס לפי סעיף 49 ב (2) או מכירת הדירות על פי הוראות סעיף 49 ה'.

לפני ביצוע התחשיב יש לקרוא בעיון את האמור בדף הפתיחה ליישום זה.